English ภาษาไทย

Bangkok Airways Customer Satisfaction Survey Lucky Winners

Congratulations to the winner of Bangkok Airways Customer Satisfaction Survey 1/2021.

Sequence Descriptions Value (Baht) Winners’ E-mail Addresses*
100 Two Roundtrip Economy Class Tickets between Bangkok Suvarnabhumi and Phuket 21,200 pi*si*ee*@gmail.com
300 Two Roundtrip Economy Class Tickets between Bangkok Suvarnabhumi and Chiang Mai 21,200 ma*ks*ew*rt*1@hotmail.com
500 Two Roundtrip Economy Class Tickets between Bangkok Suvarnabhumi and Phuket 21,200 wb*ze*za*@gmail.com
674** Two Roundtrip Economy Class Tickets between Bangkok Suvarnabhumi and Chiang Mai 21,200 ba*im*mi*h@yahoo.com

*Announcement is made by e-mail address with its part hidden. Bangkok Airways have directly contacted lucky winners by e-mail.

** Postpone in the place of 700 because of fewer than 700 participants

Winners are required to confirm acceptance of the prize by replying to the notification email within 8 August 2021 (30 days after the winner announcement date, 9 July 2021).

Terms and Conditions as of 18 February 2021

 1. This Customer Satisfaction Survey 1/2021 Invitation is for invited passengers only who flew with Bangkok Airways Company Limited (“Bangkok Airways”) between 1 January and 19 June 2021 only.
 2. Individuals submitting the survey more than once per an invitation will not be eligible for the prize.
 3. Winners will be announced and posted on esurvey.bangkokair.com on 9 July 2021.
 4. Lucky winners will receive an email providing further information about the prize and how to claim it. Bangkok Airways is not obligated or liable in cases whereby contact is unsuccessful and/or failed email delivery.
 5. Winners will be required to confirm acceptance of the prize by replying to the email within 30 days from the winner’s announcement date. If a winner does not confirm acceptance of the prize within 30 days after the announcement, they will automatically forego the rights to claim the prize.
 6. Each winner will be eligible to receive only the highest prize.
 7. Winners receiving awards valued at more than Baht 1,000 are responsible for withholding taxes (5% of the prize value). Each recipient of a round-trip flight ticket prize is responsible for payment of a THB500 ticket issuing fee and THB 200 or THB 150 in airport taxes (depends on route).
 8. Bangkok Airways reserves the right to select substitute winner(s) in the event that first selected winners are deemed ineligible for the prize and/or does not accept the prize and/or does not pay withholding tax within due date. If the substitute winner does not accept the prize and/or pay withholding tax within due date, the company reserves the right to withdraw the prize.
 9. Winners must present proof of identity when claiming their prize. After the winners have been announced, each winner will receive an email notification.
 10. The prizes offered are non-transferable and cannot be exchanged for cash or kind.
 11. All winners agree to the use of their names and images in any promotional activity following the survey.
 12. Employees of Bangkok Airways and any person directly or indirectly involved in the organization or running of the survey or their direct family members are not eligible for the prize
 13. The reservation of the two-seat prize must be under one booking code. The lucky winner and the travel party must travel on the same flights, dates, time, and destinations.
 14. Once ticket(s) are issued, they are not re-routable, transferable nor refundable.
 15. Participants undertaking the survey in the sequence of 100th and 500th will receive 2 roundtrip economy class tickets between Bangkok – Phuket (2 prizes, 2 tickets per prize).
 16. Participants undertaking the survey in the sequence of 300th and 700th will receive 2 roundtrip economy class tickets between Bangkok – Chiang Mai (2 prizes, 2 tickets per prize).
 17. Participant undertaking the survey in the sequence of 200th and 600th will be substitute winner(s) for 2 roundtrip economy class tickets between Bangkok – Phuket (2 prizes, 2 tickets per prize).
 18. Participant undertaking the survey in the sequence of 400th and 800th will be substitute winner(s) for 2 roundtrip economy class tickets between Bangkok – Chiang Mai (2 prizes, 2 tickets per prize).
 19. Winners must travel within the dates specified on the lucky winner certificate. In the event that the flight is cancelled or no longer operates the specified flight route, Bangkok Airways reserves the right to offer alternative Bangkok Airways flight arrangements.
 20. Bangkok Airways reserve the right to revise flight schedules, change, or cancel flights at any time without prior notice.
 21. Bangkok Airways reserve the rights not to reimburse and/or exchange and/or refund and/or compensate any excess payment (if any) in fare, taxes, surcharge either in form of cash or kind.
 22. By ticking the box below, you acknowledge that you have read, understand, and hereby accept all terms and conditions of this survey and prize.
 23. In case of any dispute, the decision of Bangkok Airways Public Company Limited is final.

บางกอกแอร์เวย์สประกาศผู้โชคดีจากการร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ

ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้โดยสารที่ได้รับรางวัลจากการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564

ลำดับที่ รายละเอียดของรางวัล มูลค่า (บาท) ที่อยู่อีเมลผู้โชคดี*
100 บัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด เส้นทางไป-กลับระหว่างสุวรรณภูมิ-ภูเก็ต 2 ที่นั่ง 21,200 pi*si*ee*@gmail.com
300 บัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด เส้นทางไป-กลับระหว่างสุวรรณภูมิ-เชียงใหม่ 2 ที่นั่ง 21,200 ma*ks*ew*rt*1@hotmail.com
500 บัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด เส้นทางไป-กลับระหว่างสุวรรณภูมิ-ภูเก็ต 2 ที่นั่ง 21,200 wb*ze*za*@gmail.com
674** บัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด เส้นทางไป-กลับระหว่างสุวรรณภูมิ-เชียงใหม่ 2 ที่นั่ง 21,200 ba*im*mi*h@yahoo.com

*การประกาศรางวัลทางเว็บไซต์แสดงเพียงบางส่วนของที่อยู่อีเมลผู้โชคดี โดยสายการบินฯ ติดต่อผู้โชคดีโดยตรงทางอีเมล

**ทดแทนลำดับที่ 700 เนื่องจากมีการร่วมตอบแบบสำรวจน้อยกว่า 700 รายการ

ทั้งนี้ ท่านผู้โดยสารที่ได้รับรางวัลกรุณาติดต่อกลับสายการบินฯ ตามรายละเอียดที่ระบุในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แจ้งรางวัลภายใน 8 สิงหาคม 2564 (ระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ประกาศรายชื่อ 9 กรกฎาคม 2564)

กติกาและเงื่อนไขรายการ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

 1. ผู้ได้รับรางวัลที่มีสิทธิ์ร่วมรายการและรับรางวัล จะต้องเป็นท่านผู้โดยสารที่ได้รับการเรียนเชิญจากบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ “บริษัทฯ” ให้ร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 และมีการเดินทางกับบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เท่านั้น
 2. ผู้โดยสารที่ได้รับการเรียนเชิญสามารถตอบแบบสำรวจได้เพียง 1 ครั้งต่อการเชิญเท่านั้น บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกสิทธิ์ในการรับรางวัล หากพบว่าท่านผู้ได้รับรางวัลตอบและส่งแบบสำรวจมากกว่า 1 ครั้งต่อการเชิญ
 3. กำหนดประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลผ่านทางเว็บไซต์ esurvey.bangkokair.com ตั้งแต่ 9 กรกฎาคม 2564
 4. บริษัทฯ จะทำจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) แจ้งให้ผู้ได้รับรางวัลทราบ โดยจะระบุถึงรายละเอียดรางวัล และการขอรับรางวัล บริษัทฯ ไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดข้อขัดข้องกับการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ที่ไม่ได้เป็นสาเหตุจากบริษัท
 5. หากบริษัทฯ ไม่ได้รับการติดต่อกลับจากผู้ได้รับรางวัลภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ให้ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์รับรางวัล
 6. ผู้ได้รับรางวัลมีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
 7. ผู้ได้รับรางวัลที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไปจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่าของรางวัล ผู้ได้รับรางวัลบัตรโดยสารจะต้องชำระค่าออกบัตรโดยสาร 500 บาทต่อผู้โดยสาร 1 ท่าน และภาษีสนามบิน 200 บาท หรือ 150 บาทไป-กลับ ต่อผู้โดยสาร 1 ท่าน ขึ้นกับเส้นทางที่ได้รางวัล ต่อผู้โดยสาร 1 ท่าน
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกผู้ได้รับรางวัลสำรองไว้ ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนและ/หรือไม่ได้ตอบรับรับรางวัล และ/หรือ ไม่ได้ชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายภายในกำหนด ทั้งนี้หากไม่ได้รับการตอบรับรางวัลและ/หรือการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากผู้รับรางวัลสำรองภายในกำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้รางวัลนั้น ๆ
 9. ผู้ได้รับรางวัลต้องแสดงบัตรประจำตัว เพื่อขอรับรางวัล หลังการประกาศรางวัลซึ่งผู้โชคดีแต่ละท่านจะได้รับการแจ้งทางอีเมล
 10. ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือแลกเป็นของรางวัลอย่างอื่นได้
 11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายรูปผู้ได้รับของรางวัล เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ สำหรับภาพถ่ายของผู้ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ สามารถนำไปใช้เผยแพร่เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์บริษัทฯ ได้
 12. พนักงานบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ภายใต้เครื่องหมายการค้า “บางกอกแอร์เวย์ส” และบริษัทในเครือ พร้อมครอบครัว ไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการนี้
 13. การสำรองที่นั่งของบัตรโดยสารรางวัลทั้ง 2 ที่นั่งจะต้องอยู่ภายใต้รหัสสำรองที่นั่งเดียวกัน และผู้ได้รับรางวัลและผู้ร่วมเดินทางจะต้องเดินทางพร้อมกันทั้งไปและกลับ
 14. หลังจากได้ดำเนินการออกบัตรโดยสารแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทาง ไม่สามารถโอนให้บุคคลอื่น ไม่สามารถคืนเงินได้
 15. ผู้ร่วมตอบแบบสำรวจในลำดับที่ 100 และ 500 จะได้รับรางวัลบัตรโดยสารไปกลับจำนวน 2 ที่นั่ง ระหว่างสุวรรณภูมิและภูเก็ต (2 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง)
 16. ผู้ร่วมตอบแบบสำรวจในลำดับที่ 300 และ 700 จะได้รับรางวัลบัตรโดยสารไปกลับจำนวน 2 ที่นั่ง ระหว่างสุวรรณภูมิและเชียงใหม่ (2 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง)
 17. ผู้ร่วมตอบแบบสำรวจในลำดับที่ 200 และ 600 จะเป็นผู้โชคดีสำรองสำหรับรางวัลบัตรโดยสารไปกลับระหว่างสุวรรณภูมิและภูเก็ต จำนวน 2 ที่นั่ง (2 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง)
 18. ผู้ร่วมตอบแบบสำรวจในลำดับที่ 400 และ 800 จะเป็นผู้โชคดีสำรองสำหรับรางวัลบัตรโดยสารไปกลับระหว่างสุวรรณภูมิและเชียงใหม่ จำนวน 2 ที่นั่ง (2 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง)
 19. การเดินทางทั้งไปและกลับต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่ทางบริษัทฯ กำหนดไว้เท่านั้น และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดเที่ยวบินอื่นของบริษัท ฯ ให้กับท่านต่อไป
 20. บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกเที่ยวบิน หรือเปลี่ยนแปลงใด ๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 21. บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ชดเชย และ/ หรือทดแทน และ/ หรือจ่ายคืนมูลค่าส่วนต่างของราคาบัตรโดยสารรางวัล ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) รวมถึงค่าธรรมเนียม และภาษีต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งในรูปแบบเงิน และ/ หรือใด ๆ ในทุกกรณี
 22. ทางบริษัท ฯ จะถือว่าท่านได้รับทราบกติกาและเงื่อนไขของการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ครั้งนี้แล้ว และจะไม่มีการร้องเรียนใด ๆ ในกรณีที่ท่านไม่ได้ใช้สิทธิ์ในการตอบแบบสำรวจ และการได้รับรางวัล
 23. หากมีข้อสงสัยโต้แย้ง ให้ถือเอาเกณฑ์ตัดสินของบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นข้อยุติ