English ภาษาไทย

Bangkok Airways Customer Satisfaction Survey Lucky Winners

Recently, Bangkok Airways Public Company Limited led by Mr. Chulin Kocharoen, Vice President – Sales and Acting Vice President - Marketing (2nd from left) together with Mrs. Waewta Chaiyapol, Director - Customer Relations and Experience Management (3rd from left) had the pleasure of drawing 6 lucky winners as part of the Bangkok Airways Public Company Limited Customer Satisfaction Survey 2/2020. The ceremony was held at Bangkok Airways’ Head Office on Vibhavadirangsit Road.

Winners are required to confirm acceptance of the prize by replying to the notification email within 14 February 2021 (30 days after the winner announcement date, 15 January 2021).

        Descriptions Value (Baht) Winners’ E-mail Addresses*
1 2 roundtrip Economy Class tickets between Bangkok and Phuket 21,200 si*sa*on*ku*@msn.com
2 2 roundtrip Economy Class tickets between Bangkok and Phuket 21,200 md*ou*ec*@yahoo.com
3 2 roundtrip Economy Class tickets between Bangkok and Phuket 21,200 os*ea*d@gmail.com
4 2 roundtrip Economy Class tickets between Bangkok and Chiang Mai 21,200 th*ob*s@gmail.com
5 2 roundtrip Economy Class tickets between Bangkok and Chiang Mai 21,200 mi*e.*ur*es*4@ntlworld.com
6 2 roundtrip Economy Class tickets between Bangkok and Chiang Mai 21,200 ev*th*9@hotmail.com

*Announcement is made by e-mail address with its part hidden. Bangkok Airways have directly contacted lucky winners by e-mail.

Terms and Conditions as of 29 July 2020

 1. This Customer Satisfaction Survey 2/2020 Invitation and Lucky Draw is for invited passengers only who flew with Bangkok Airways Company Limited (“Bangkok Airways”) between 1 July and 19 December 2020 only.
 2. Bangkok Airways will issue a coupon for each participant for use in the drawing process.
 3. Individuals submitting the survey more than once per an invitation will not be eligible for the Lucky Draw.
 4. The Lucky Draw will be conducted on 8 January 2021 at Bangkok Airways Public Company Limited Head Office. Winners will be announced and posted on esurvey.bangkokair.com on 15 January 2021.
 5. Lucky Draw winners will receive an email providing further information about the prize and how to claim it. Bangkok Airways is not obligated or liable in cases whereby contact is unsuccessful and/or failed email delivery.
 6. Winners will be required to confirm acceptance of the prize by replying to the email within 30 days from the winner’s announcement date. If a winner does not confirm acceptance of the prize within 30 days after the announcement, they will automatically forego the rights to claim the prize.
 7. Each winner will be eligible to receive only the highest valued prize from the Lucky Draw.
 8. Winners receiving awards valued at more than Baht 1,000 are responsible for withholding taxes (5% of the prize value). Each recipient of a round-trip flight ticket prize is responsible for payment of a THB500 ticket issuing fee and THB 200 or THB 150 in airport taxes (depends on route).
 9. Bangkok Airways reserves the right to draw substitute winner(s) in the event that first drawn winners are deemed ineligible for the prize.
 10. Winners must present proof of identity when claiming their prize. After the winners have been announced, each winner will receive an email notification. Please bring the notification, personal ID and house registration in order to claim the prize.
 11. The prizes offered are non-transferable and cannot be exchanged for cash or kind.
 12. All winners agree to the use of their names and images in any promotional activity following the survey.
 13. Employees of Bangkok Airways and any person directly or indirectly involved in the organization or running of the survey and lucky drawing or their direct family members are not eligible for the Lucky Draw.
 14. The reservation of the two-seat prize must be under one booking code. The lucky winner and the travel party must travel on the same flights, dates, time, and destinations.
 15. Once ticket(s) are issued, they are not re-routable, transferable nor refundable.
 16. Lucky Draw winners must travel within the dates specified on the lucky winner certificate. In the event that the flight is cancelled or no longer operates the specified flight route, Bangkok Airways reserves the right to offer alternative Bangkok Airways flight arrangements.
 17. Bangkok Airways reserve the right to revise flight schedules, change, or cancel flights at any time without prior notice.
 18. Bangkok Airways reserve the rights not to reimburse and/or exchange and/or refund and/or compensate any excess payment (if any) in fare, taxes, surcharge either in form of cash or kind.
 19. By ticking the box below, you acknowledge that you have read, understand, and hereby accept all terms and conditions of this survey and Lucky Draw.
 20. In case of any dispute, the decision of Bangkok Airways Public Company Limited is final.

บางกอกแอร์เวย์สประกาศผู้โชคดีจากการร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส นำโดย คุณจุลิน กอเจริญ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายขาย และ รักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายการตลาด (ที่ 2 จากซ้าย) และ คุณแววตา ชัยพล ผู้อำนวยการส่วนบริหารลูกค้าสัมพันธ์และประสบการณ์ลูกค้า (ที่ 3 จากซ้าย) เป็นประธานจับรางวัลผู้โชคดี 6 ท่าน จากการสำรวจความพึงพอใจของผู้โดยสาร ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ สำนักงานใหญ่ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ถนนวิภาวดีรังสิต

ทั้งนี้ ท่านผู้โชคดีกรุณาติดต่อกลับสายการบินฯ ตามรายละเอียดที่ระบุในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แจ้งรางวัลภายใน 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 (ระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ประกาศรายชื่อ 15 มกราคม พ.ศ. 2564)

        รายละเอียดของรางวัล มูลค่า (บาท) ที่อยู่อีเมลผู้โชคดี*
1 บัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด เส้นทางไป-กลับ สุวรรณภูมิ – ภูเก็ต 2 ที่นั่ง 21,200 si*sa*on*ku*@msn.com
2 บัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด เส้นทางไป-กลับ สุวรรณภูมิ – ภูเก็ต 2 ที่นั่ง 21,200 md*ou*ec*@yahoo.com
3 บัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด เส้นทางไป-กลับ สุวรรณภูมิ – ภูเก็ต 2 ที่นั่ง 21,200 os*ea*d@gmail.com
4 บัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด เส้นทางไป-กลับ สุวรรณภูมิ – เชียงใหม่ 2 ที่นั่ง 21,200 th*ob*s@gmail.com
5 บัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด เส้นทางไป-กลับ สุวรรณภูมิ – เชียงใหม่ 2 ที่นั่ง 21,200 mi*e.*ur*es*4@ntlworld.com
6 บัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด เส้นทางไป-กลับ สุวรรณภูมิ – เชียงใหม่ 2 ที่นั่ง 21,200 ev*th*9@hotmail.com

*การประกาศรางวัลทางเว็บไซต์แสดงเพียงบางส่วนของที่อยู่อีเมลผู้โชคดี โดยสายการบินฯ ติดต่อผู้โชคดีโดยตรงทางอีเมล

กติกาและเงื่อนไขรายการ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563

 1. ผู้ได้รับรางวัลที่มีสิทธิ์ร่วมรายการและรับรางวัล จะต้องเป็นท่านผู้โดยสารที่ได้รับการเรียนเชิญจากบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ “บริษัทฯ” ให้ร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 และมีการเดินทางกับบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2563
 2. เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสาร บริษัท ฯ จะทำการออกคูปองแทนท่านผู้โดยสารที่ร่วมตอบแบบสำรวจในวันและเวลาที่กำหนด และนำคูปองดังกล่าวไปดำเนินการจับรางวัล
 3. ผู้โดยสารที่ได้รับการเรียนเชิญสามารถตอบแบบสำรวจได้เพียง 1 ครั้งต่อการเชิญเท่านั้น บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกสิทธิ์ในการรับรางวัล หากพบว่าท่านผู้ได้รับรางวัลตอบและส่งแบบสำรวจมากกว่า 1 ครั้งต่อการเชิญ
 4. กำหนดจับรางวัล ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 8 มกราคม 2564 และประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลผ่านทางเว็บไซต์ esurvey.bangkokair.com ตั้งแต่ 15 มกราคม 2564
 5. บริษัทฯ จะทำจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) แจ้งให้ผู้ได้รับรางวัลทราบ โดยจะระบุถึงรายละเอียดรางวัล และการขอรับรางวัล บริษัทฯ ไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดข้อขัดข้องกับการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ที่ไม่ได้เป็นสาเหตุจากบริษัท
 6. หากบริษัทฯ ไม่ได้รับการติดต่อกลับจากผู้ได้รับรางวัลภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ให้ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์รับรางวัล
 7. ผู้ได้รับรางวัลมีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวของการจับรางวัลเท่านั้น
 8. ผู้ได้รับรางวัลที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไปจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่าของรางวัล ผู้ได้รับรางวัลบัตรโดยสารจะต้องชำระค่าออกบัตรโดยสาร 500 บาทต่อผู้โดยสาร 1 ท่าน และภาษีสนามบิน 200 บาท หรือ 150 บาทไป-กลับ ต่อผู้โดยสาร 1 ท่าน ขึ้นกับเส้นทางที่ได้รางวัล
 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัลสำรองไว้ใช้ ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน และ/หรือสละสิทธิ์รับรางวัล
 10. ผู้ได้รับรางวัลต้องแสดงจดหมายแจ้งโชค พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัว เพื่อขอรับรางวัล ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในวันและเวลาเปิดทำการ
 11. ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือแลกเป็นของรางวัลอย่างอื่นได้
 12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายรูปผู้ได้รับของรางวัล เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ สำหรับภาพถ่ายของผู้ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ สามารถนำไปใช้เผยแพร่เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์บริษัทฯ ได้
 13. พนักงานบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ภายใต้เครื่องหมายการค้า “บางกอกแอร์เวย์ส” และบริษัทในเครือ พร้อมครอบครัว ไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการนี้
 14. การสำรองที่นั่งของบัตรโดยสารรางวัลทั้ง 2 ที่นั่งจะต้องอยู่ภายใต้รหัสสำรองที่นั่งเดียวกัน และผู้ได้รับรางวัลและผู้ร่วมเดินทางจะต้องเดินทางพร้อมกันทั้งไปและกลับ
 15. หลังจากได้ดำเนินการออกบัตรโดยสารแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทาง ไม่สามารถโอนให้บุคคลอื่น ไม่สามารถคืนเงินได้
 16. การเดินทางทั้งไปและกลับต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่ทางบริษัทฯ กำหนดไว้เท่านั้น และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดเที่ยวบินอื่นของบริษัท ฯ ให้กับท่านต่อไป
 17. บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกเที่ยวบิน หรือเปลี่ยนแปลงใด ๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 18. บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ชดเชย และ/ หรือทดแทน และ/ หรือจ่ายคืนมูลค่าส่วนต่างของราคาบัตรโดยสารรางวัล ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) รวมถึงค่าธรรมเนียม และภาษีต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งในรูปแบบเงิน และ/ หรือใด ๆ ในทุกกรณี
 19. ทางบริษัท ฯ จะถือว่าท่านได้รับทราบกติกาและเงื่อนไขของการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ครั้งนี้แล้ว และจะไม่มีการร้องเรียนใด ๆ ในกรณีที่ท่านไม่ได้ใช้สิทธิ์ในการตอบแบบสำรวจ และร่วมรายการจับรางวัล
 20. หากมีข้อสงสัยโต้แย้ง ให้ถือเอาเกณฑ์ตัดสินของบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นข้อยุติ